Ο εθνικός φορέας προειδοποίησης που ΔΕΝ υπάρχει, το ευρωπαϊκό σύστημα EFAS & η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης…

Ο εθνικός φορέας προειδοποίησης που ΔΕΝ υπάρχει, το ευρωπαϊκό σύστημα EFAS & η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service. Εφαρμογές του Προγράμματος COPERNICUS-EMS


Β.2. Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Καταγραφής Πλημμυρών (European Flood Awareness System – EFAS) 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Καταγραφής Πλημμυρών (EFAS) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της ετοιμότητας για πλημμύρες σε όλη την Ευρώπη. 

Ο στόχος του EFAS, είναι να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για την εφαρμογή μέτρων προετοιμασίας πριν από σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια, για τις λεκάνες απορροής ποταμών που βρίσκονται στα όρια των κρατών-μελών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στις Εθνικές Υδρολογικές Υπηρεσίες και με την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC) σχετικά με τις πλημμύρες που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και για την πιθανότητα εμφάνισης νέων πλημμυρών σε όλη την Ευρώπη. 

Η πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών είναι εφικτή μόνο στους εταίρους του προγράμματος, που για την χώρα μας είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και όχι στο ευρύ κοινό. 

Επισημαίνεται ότι στόχος του EFAS δεν είναι να υποκαταστήσει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκαιρη προειδοποίηση και την καταγραφή των πλημμυρών, ούτε και τα εργαλεία που τυχόν χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό, αλλά να αποτελέσει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιείται μια συνολική εκτίμηση του κινδύνου πλημμυρών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το EFAS αποστέλλει προειδοποιήσεις για ποτάμιες πλημμύρες πεδίου και προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες. 

Οι προειδοποιήσεις που εκδίδει το EFAS είναι διαθέσιμες στους εταίρους του προγράμματος μέσω της διαδικτυακής χαρτογραφικής πλατφόρμας του προγράμματος, ενώ αποστέλλονται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους εταίρους του προγράμματος τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εκδήλωση των φαινομένων. 

Οι προβλέψεις πλημμυρών EFAS που ενημερώνονται δύο φορές την ημέρα είναι προσβάσιμες μέσω μιας εξαιρετικά προσαρμόσιμης, προστατευμένης με κωδικό πρόσβασης πλατφόρμας Ιστού. Παρέχει
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τις πλημμύρες, όπως η τρέχουσα υγρασία του εδάφους και οι συνθήκες χιονιού από προσομοιώσεις μοντέλων καθώς και από
δορυφορικές εικόνες, η προβλεπόμενη μετεωρολογική και υδρολογική κατάσταση με βάση διαφορετικές καιρικές προβλέψεις, πιθανότητες πλημμύρας και
ειδικά δεδομένα για πλημμύρες. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως υδρογραφίες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ο ιστός EFAS
Η διεπαφή μπορεί να προσαρμοστεί κάνοντας μεγέθυνση στην περιοχή ενδιαφέροντος και επιλέγοντας τα επίπεδα που σχετίζονται περισσότερο με τον μεμονωμένο χρήστη. 

Οι προβλέψεις EFAS αναλύονται σε καθημερινή βάση από το Κέντρο Διάδοσης EFAS και αποστέλλονται προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλους τους σχετικούς εταίρους όταν προβλέπεται μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας σε συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού. Οι εταίροι της EFAS μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούν την εξέλιξη των προβλέψεων για τις πλημμύρες
μέσω της διεπαφής ιστού EFAS. Επιπλέον, το ERCC ενημερώνεται σε καθημερινή βάση από μια επισκόπηση για την προβλεπόμενη και συνεχιζόμενη πλημμύρα
κατάσταση στην Ευρώπη 

Προς το παρόν οι προειδοποιήσεις που εκδίδονται για την χώρα μας στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, κυρίως για ξαφνικές πλημμύρες δεν επαληθεύονται. 

Δείτε την ιστοσελίδα του EFAS

  EFAS

Τι μας λέει το παραπάνω απόσπασμα…

Υπάρχει το ευρωπαϊκό σύστημα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Καταγραφής Πλημμυρών (EFAS) που διατίθεται και παρέχεται στην χώρα μας, αλλά στην ουσία το θεωρούμε αναξιόπιστο…

%CE%94%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A31

Την ίδια στιγμή το Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας μας λέει ότι Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένος φορέας έκδοσης επίσημης προειδοποίησης για κίνδυνο πλημμύρας ! 

Με το ΦΕΚ Β 3005 20 Ιουλ. 2020, εγκρίθηκε ο κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC %CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B1

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 10, που αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική μονάδα του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 10

Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης

1.
Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας
, ιδίως, από μετεωρολόγους, δασολόγους, δασοπόνους,
χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς,
γεωλόγους και πτυχιούχους διαχείρισης ανάλυσης κρίσεων και καταστροφών.
Ειδικότερα, στελεχώνεται από τέσσερις (4) Αξιωματικούς Γενικών και
Ειδικών Καθηκόντων του Π.Σ., με καλή γνώση αγγλικών, πληροφοριακών
συστημάτων και χειρισμού Η/Υ.  Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης
δύναται να στελεχώνεται κατά τη κρίση του Διοικητή και με επιπλέον
προσωπικό κατάλληλου γνωστικού αντικειμένου.

Η Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για: 

α. Την επιχειρησιακή αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν σε υπό εξέλιξη συμβάντα και την προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο

β. Την παρακολούθηση μέσω του συστήματος Ψηφιακής Υπηρεσίας Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς όλων των σοβαρών συμβάντων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. 

γ. Την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που δέχεται το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και αφορούν σε
προειδοποίηση για επερχόμενο κίνδυνο, σε ενημέρωση για αιφνίδιο γεγονός
και για εν εξελίξει σοβαρό συμβάν. 

 δ. Την παροχή, ιεραρχικά, των απαραίτητων πληροφοριών και της σχετικής τεχνογνωσίας για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. ….

Αυτή η μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. υπάρχει, έχει στελεχωθεί ;

Αν υπάρχει λειτούργησε κατά την διάρκεια των φονικών πλημμυρών Daniel που έπληξαν την χώρα μας…;

Έδωσαν προειδοποίηση για τον επερχόμενο κίνδυνο για τον συντονισμό των ενεργειών και την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων;

Συνοψίζοντας και σύμφωνα με το Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας: 

  •  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμοθετημένος φορέας έκδοσης επίσημης προειδοποίησης για κίνδυνο πλημμύρας…
  •  Το ευρωπαϊκό σύστημα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Καταγραφής Πλημμυρών (EFAS) που διατίθεται και παρέχεται στην χώρα μας είναι αναξιόπιστο…